กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> อำนาจหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี
อำนาจหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเก่า


 
(๑) เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่ และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๒) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผล ติดตาม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ การศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๕) กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาทรัพยากรแร่ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บ และรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และซากดึกดำบรรพ์ ของประเทศ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณี
  
กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฎิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มนิติการ เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(๔) ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการภายในกรม เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกิจการของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการภายในกรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักเลขานุการกรม
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการของกรม งานประสานราชการ และงานตรวจราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและผลงานของกรม
(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างของกรม
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะของกรม
(๗) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
แบ่งงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๖ ส่วน ดังนี้

(๑) ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม ทำหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทำลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๒) ส่วนช่วยอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของเอกสารก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานอื่น งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๓) ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านศูนย์บริการประชาชน การเผยแพร่ภารกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ประมวลกิจกรรม แผนและผลงาน ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเอกสาร แผนที่ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๔) ส่วนแผนและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณและตรวจติดตาม วิเคราะห์ระดับความสำเร็จและประเมินผลตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรี ดำเนินการสนับสนุนการตรวจราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๕) ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) การจัดการเงิน ควบคุมการรับเงิน เบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกา เบิกเงิน งานด้านเงินบำเหน็จบำนาญ ควบคุมตรวจสอบจัดทำบัญชีและทะเบียน ตามระเบียบราชการ ตรวจสอบใบสำคัญและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานฐานะการเงิน การอนุมัติเงินประจำงวด การโอนเปลี่ยนแปลง เพิ่มลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานกองทุนและเงินสวัสดิการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ส่วนการพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา ตรวจสอบจัดทำเอกสารสำคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ Purchase Order : PO ในระบบ GFMIS การจัดทำทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบจัดทำรายงานพัสดุประจำปี การซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๗) ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาด ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ตลอดจนควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ของทางราชการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การควบคุมพนักงานขับรถยนต์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๘) ส่วนทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง โครงสร้าง ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ ในกรมทรัพยากรธรณี การเกษียณอายุราชการตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ ส่วน ดังนี้ 

(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๒) ส่วนแผนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณของกอง บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของกอง ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ เพื่อการสำรวจแหล่งแร่ และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสำรวจ ศึกษา และวิจัยด้านสารพิษ ตามธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๔) ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบรัตนชาติและอัญมณี เพื่อให้ทราบชนิด คุณภาพ และพิสูจน์ความแท้จริง วิเคราะห์ตรวจสอบธรณีวัตถุต่าง ๆ โดยวิธีการทางฟิสิกส์พื้นฐานและเทคโนโลยีชั้นสูง ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(๕) ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์แร่ หิน และธรณีวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้ทราบปริมาณขององค์ประกอบทางเคมี รวมทั้งการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการวิเคราะห์ แร่ และหินเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(๖) ส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยต่างๆของกรม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จำแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อ ธรณีพิบัติภัยและมลพิษ ตลอดจนพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู
(๒) เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการ เกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๓) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผล ติดตาม และตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ
(๔) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ ส่วน ดังนี้

(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานงานราชการต่างๆที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน และพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและท่าทีในความร่วมมือระหว่างประเทศ การเจรจา และการประชุมระหว่างประเทศ ตลอดจนเข้าร่วมเจรจาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(๓) ส่วนติดตามและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในภาพรวมของประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและติดตามสถานการณ์ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศ ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณของกอง รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของกอง จัดการระบบฐานข้อมูลของกอง สนับสนุนข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๔) ส่วนนโยบาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนานโยบายและแผนด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๕) ส่วนประสานการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ประสานการจัดทำนโยบาย แนวทาง มาตรการและแผนการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในลักษณะบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมวลและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีที่กรมทรัพยากรธรณี เสนอต่อหน่วยงานภายนอก ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ส่วนวางแผนเชิงพื้นที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ จำแนกพื้นที่เพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เสนอแนะแนวทาง มาตรการ และแผนการจัดการพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจำแนกและการวางแผนจัดการพื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ ส่วน ดังนี้

(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของหน่วยงาน ประสานงานราชการต่างๆที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๒) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระบบงานสารสนเทศประยุกต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๓) ส่วนประสานและสนับสนุนทางวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และกำหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานตามกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาการให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรภายในกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งประสานการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรธรณีให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน รองรับการปฏิบัติงาน การให้บริการ การติดตามและประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน รวมถึงการประสานงานการดำเนินการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดทำรายงานของ สำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ส่วนแผนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามหลักมาตรฐานสากล และพัฒนาคลังแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และให้บริการด้านแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ส่วนสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี บริหารจัดการระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ส่วนห้องสมุด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
สำนักทรัพยากรแร่
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและการผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
(๒) ประเมินปริมาณสำรอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่
(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่
(๔) จัดทำและกำหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ
(๕) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๖ ส่วน ดังนี้

(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๒) ส่วนแผนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการจัดทำนโยบาย แผน ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณของสำนัก บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรแร่ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและกำหนด มาตรฐานข้อกำหนดในการสำรวจทรัพยากรแร่ของประเทศ พัฒนากลไกในการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทรัพยากรแร่ของประเทศเพื่อการอ้างอิง ประสานงานในการรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ส่วนแร่โลหะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรแร่โลหะ เพื่อประเมินศักยภาพและปริมาณสำรองของประเทศ รวบรวม และจัดทำตัวอย่างทรัพยากรแร่โลหะ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง พร้อมให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่โลหะ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ส่วนแร่อโลหะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรแร่อโลหะ เพื่อประเมินศักยภาพและปริมาณสำรองของประเทศ รวบรวม และจัดทำตัวอย่างทรัพยากรแร่อโลหะ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง พร้อมให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่อโลหะ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๖) ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการสำรวจและเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรแร่ ศึกษาวิจัยรูปแบบการกำเนิดแหล่งแร่และประเมินปริมาณสำรอง ความสมบูรณ์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่ รวมทั้งศึกษา วิจัย ประสาน และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จัดทำสถานภาพทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรแร่ ในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(๗) ส่วนอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่แหล่งแร่และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่แหล่งแร่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ เสนอแนะแนวทาง มาตรการ ในการบริหารและจัดการทรัพยากรแร่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักเทคโนโลยีธรณี
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา และตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้งดำเนินการแปลความหมายข้อมูลระบบสัมผัสไกล เจาะสำรวจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยา
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๖ ส่วน ๑ ศูนย์ ดังนี้
 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนแผนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณของสำนัก บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กรม และให้บริการ เผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ส่วนธรณีเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านธรณีเทคนิค ของดินและหิน เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสำรวจ ด้านธรณีเทคนิค รวมทั้งกำหนดแนวทาง โดยใช้ข้อมูลด้านธรณีเทคนิคเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และประสานการดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรณี และพื้นที่ ประสบธรณีพิบัติ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(๔) ส่วนธรณีฟิสิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำระบบการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านธรณีฟิสิกส์ และธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจธรณีฟิสิกส์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ ให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องจักรกลหนัก เพื่อสนับสนุนงานของกรม การเจาะสำรวจ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเจาะสำรวจ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ส่วนข้อมูลระยะไกล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล สำรวจ ตรวจสอบผลการแปลความหมายข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๗) ส่วนธรณีเคมี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำระบบวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านธรณีเคมี เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่และสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจธรณีเคมี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๘) ส่วนธรณีวิทยาทางทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบและวิจัยด้านธรณีวิทยาในทะเล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีทางทะเล ตลอดจนปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักธรณีวิทยา

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล และการผลิตข้อมูล และแผนที่ธรณีวิทยา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์
(๓) จัดทำและกำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศ
(๔) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและ ซากดึกดำบรรพ์ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง รวมถึงการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ ส่วน ดังนี้
 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนแผนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการจัดทำนโยบาย แผน ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยา ประสานงานและจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณของสำนัก ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ส่วนข้อมูลธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านธรณีวิทยาของประเทศ นำเข้าและจัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยา สำหรับใช้งานในระบบภูมิสารสนเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล และแผนที่ธรณีวิทยาในรูปแบบและมาตราส่วนต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านธรณีวิทยาของประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาสู่สาธารณชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ส่วนมาตรฐานธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน และข้อกำหนดทางธรณีวิทยา รวมทั้งพัฒนากลไกในการนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนรวบรวม จัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(๖) ส่วนอนุรักษ์ธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสภาพทางธรณีวิทยา ที่ควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติ กำหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสงวนและคุ้มครองแหล่งธรณีวิทยา อันควรอนุรักษ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๗) ส่วนคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ โดยการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิจัยซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานซากดึกดำบรรพ์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการ ดูแลและติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๘) ส่วนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา รวมทั้งการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย การแสดง และการอ้างอิง โดยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษาและการวิจัยด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และการวางแผนจัดการเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ำ
(๒) จัดทำและกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ของประเทศ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ ส่วน ๑ ศูนย์ ดังนี้
 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนแผนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการจัดทำนโยบายและแผนจัดการ ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณของสำนักบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อการเฝ้าระวังเหตุธรณีพิบัติภัย เสนอแนะแนวทางและกำหนดวิธีการป้องกันแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับชุมชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ส่วนธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยของประเทศ เสนอแนะแนวทาง/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลผลข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสนอแนะมาตรการ/แนวทางในการแก้ไข ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสำรวจ ศึกษา วิจัยรอยเลื่อนมีพลัง เก็บข้อมูลรายละเอียดด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ติดตามพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในประเทศ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ โดยการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิจัยซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานซากดึกดำบรรพ์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการ
(๒) กำกับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์และการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ นโยบาย และมาตรการ การบริหารจัดการการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
(๔) บริหารจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ หรือแนวทางที่กฎหมายกำหนด
(๕) พัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น  ๑ ฝ่าย ๔ ส่วน ๑ พิพิธภัณฑ์
 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนแผนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศ ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณของกอง บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมถึงจัดทำรายงานของกอง ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(๓) ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจ ขุดค้น ศึกษาวิจัย และการเตรียมตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยหรือเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานด้านโบราณชีววิทยาของประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัย ส่งเสริมการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ และสนับสนุนข้อมูลในการขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ส่วนประสานการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับแจ้งและประสานการ ขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ส่วนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาซากดึกดำบรรพ์ และการพัฒนา ซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งการรวบรวมหรือจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ การตรวจสอบตามการรับแจ้ง การจัดทำบัญชีและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
(๖) พิพิธภัณฑ์แร่-หิน ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
๑) สำรวจ ตรวจสอบธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดทำแผนปฏิบัติการและประสานงาน เพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหา ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ในระดับภาค และจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
๓) กำกับ ดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) บริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการ และมาตรการด้านการบริหาร จัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๖) พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 
แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ๑ พิพิธภัณฑ์
 
๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
๒) ส่วนทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ ให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ พัฒนาและบริหารคลังหลักฐาน ด้านทรัพยากรแร่ ในระดับภาค ประสานงานในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
๓) ส่วนธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ให้บริการองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา พัฒนาและบริหารคลังหลักฐานทางธรณีวิทยาในระดับภาค รวมทั้งสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔) ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา และสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยระดับภาค ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
๕) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑) สำรวจ ตรวจสอบธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดทำแผนปฏิบัติการและประสานงาน เพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ในระดับภาคและจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
๓) กำกับ ดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) บริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการ และมาตรการด้านการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๖) พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ๑ ศูนย์ ๑ พิพิธภัณฑ์
 
๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ ให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ พัฒนาและบริหารคลังหลักฐาน ด้านทรัพยากรแร่ ในระดับภาค ประสานงานในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านธรณีวิทยา ให้บริการองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา พัฒนาและบริหารคลังหลักฐานทางธรณีวิทยาในระดับภาค รวมทั้งสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
๔) ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา และสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยระดับภาค ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
๖) พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑) สำรวจ ตรวจสอบธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดทำแผนปฏิบัติการและประสานงาน เพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ในระดับภาคและจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
๓) กำกับ ดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
๔) บริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการ และมาตรการด้านการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๖) พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ๑ ศูนย์ ๑ พิพิธภัณฑ์ 

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ ให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ พัฒนาและบริหารคลังหลักฐาน ด้านทรัพยากรแร่ในระดับภาค ประสานงานในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ให้บริการองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา พัฒนาและบริหารคลังหลักฐานทางธรณีวิทยา ในระดับภาค รวมทั้งสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา และสำรวจ ข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยระดับภาค ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๕) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิม พระเกียรติ รวมทั้งห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัย ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๖) ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔ รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑) สำรวจ ตรวจสอบธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดทำแผนปฏิบัติการและประสานงาน เพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ในระดับภาคและจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
๓) กำกับ ดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) บริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการ และมาตรการด้านการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๖) พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ๑ พิพิธภัณฑ์

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ ให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ พัฒนาและบริหารคลังหลักฐาน ด้านทรัพยากรแร่ ในระดับภาค ประสานงานในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๓) ส่วนธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ให้บริการองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา พัฒนาและบริหารคลังหลักฐานทางธรณีวิทยาในระดับภาค รวมทั้งสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๔) ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา และสำรวจ ข้อมูล ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยระดับภาค ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๕) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา รวบรวมตัวอย่างและจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS