ส่วนที่ 1 ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์

ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กำเนิดจักรวาลและการก่อตัวของโลก โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก ส่วนที่  2 ธรณีประวัติ ทองคำในประเทศไทย แผนผังการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ส่วนที่ 8 ธรณีวิทยาประยุกต์