ส่วนที่ 2 ธรณีประวัติ

ธรณีประวัติ
ส่วนที่ 2 ธรณีประวัติ การกระทำของน้ำใต้ดิน การกร่อนโดยน้ำทะเล การกร่อนโดยธารน้ำแข็ง การสะสมตัวโดบลม การกร่อนโดยลม การกร่อนโดยธารน้ำ การผุพังอยู่กับที่เนื่องจากสิ่งมีชีวิต การผุพังอยู่กับที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก โลกเมื่อ 18,000 ปีมาแล้ว แผนเปลือกโลกปัจจุบัน 65 ล้านปีก่อน 94 ล้านปีก่อน 240 ล้านปีก่อน การเลื่อน การแยกตัว การโค้งงอ การมุดตัว เปลือกโลกเคลื่อนตัว ส่วนที่ 1 ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่ แร่ออกไซต์ แร่ฟอสเฟตและวานาเดต แร่ทังสเตตและโมลิบเดต แร่ซิลิเกต แร่บอเรต แร่คาร์บอเนต แร่ซัลเฟต แร่ซัลไฟด์ ธาตุธรรมชาติ กำเนิดแร่ คำอธิบายการเลื่อน คำอธิบายการแยกตัว คำอธิบายการโค้งงอ คำอธิบายการมุดตัว ตัวอย่างแร่ออกไซต์ คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (ความถ่วงจำเพาะ) ตัวอย่างแร่ฟอสเฟตและวานาเดต คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (รูปผลึก) ตัวอย่างแร่ทังสเตตและโมลิบเดต คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (รอยแตก) ตัวอย่างแร่ซิลิเกต คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (แนวแตกเรียบ) คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (ความแข็ง) คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (ความวาว) คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ (สี) แร่เฮไลด์ ตัวอย่างแร่คาร์บอเนต ตัวอย่างแร่ซัลเฟต ตัวอย่างแร่ซัลไฟด์ ตัวอย่างแร่ธรรมชาติ