FONTSIZE

 
กิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่นจักรยาน
( OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018 ) 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
บริเวณถนนหน้าสำนักงาน ก.พ. - กระทรวงสาธารณะสุข ( ถนนหลวงวิเชียรแพทยาคม )
ระยะทาง ๕ กิโลเมตร พร้อมจัดกิจกรรมสาธารณะ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593