FONTSIZE

 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง"
(6 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ไบเทคบางนา)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593