FONTSIZE

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน"
๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593