FONTSIZE

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงาน
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จัดโดยสำนักงาน ก.พ.
วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
ถนนพระราม ๖ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593