ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านทั้งหมด     
กฐินพระราชทานให้กรมทรัพยากรธรณี
เชิญร่วมงานกฐินพระราชทาน ทธ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก
ประวัติกฐินพระราชทาน : ที่มา วิกิพิเดีย
กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด     
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จรรยาข้าราชการพลเรือน กรมทรัพยากรธรณี
แนวทางปฏิบัติข้อบังคับกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
การดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของกรมทรัพยากรธรณี (ล่าสุด)
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของกรมทรัพยากรธรณี (ล่าสุด)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน (ล่าสุด)
อ่านทั้งหมด     
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
image การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของ ทธ. ในโครงการ "เพชรธรณี"
อ่านทั้งหมด     
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อ่านทั้งหมด     
เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
อ่านทั้งหมด     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต)
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อ่านทั้งหมด     
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคุ้มครองจริยธรรม ของ ทธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
image กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๓
image กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และร่วมพิธีเจริญน้ำพระพุทธมตน์เจิญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
image กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ของขวัญปีใหม่ให้น้องด้วยใจ ปี๒" วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด (แยกตึกชัย) กรุงเทพ
อ่านทั้งหมด     


กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image