ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านทั้งหมด     
กฐินพระราชทานให้กรมทรัพยากรธรณี
เชิญร่วมงานกฐินพระราชทาน ทธ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก
ประวัติกฐินพระราชทาน : ที่มา วิกิพิเดีย
กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด     
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติข้อบังคับกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี
จรรยาข้าราชการพลเรือน กรมทรัพยากรธรณี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ประกาศ ทธ.มาตรฐานแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ ทธ.
อ่านทั้งหมด     
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
image การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของ ทธ. ในโครงการ "เพชรธรณี"
อ่านทั้งหมด     
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อ่านทั้งหมด     
เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
อ่านทั้งหมด     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต)
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อ่านทั้งหมด     
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ image
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมทรัพยากรธรณี image
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
image กิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)" ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
image กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ร่วมบำรุงเป็นค่าภัตตาหาร ค่ายา และค่าโลหิต ๑๗ ก.ค.๖๒
image กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านทั้งหมด     


กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image