เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต
image รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
อ่านทั้งหมด     
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ ทธ.
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
image ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านทั้งหมด     
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
image การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของ ทธ. ในโครงการ "เพชรธรณี"
อ่านทั้งหมด     
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อ่านทั้งหมด     

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593