ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านทั้งหมด     
เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
อ่านทั้งหมด     
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติข้อบังคับกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี
จรรยาข้าราชการพลเรือน กรมทรัพยากรธรณี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ประกาศ ทธ.มาตรฐานแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ ทธ.
อ่านทั้งหมด     
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
image การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของ ทธ. ในโครงการ "เพชรธรณี"
อ่านทั้งหมด     
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
image วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " image
image กิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่นจักรยาน ( OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018 ) วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ image
image สัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ วันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ image
อ่านทั้งหมด     


กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593