ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   กรกฎาคม พ.ศ. 2563
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การฝึกอบรม เรื่อง “เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย”   (ไม่ระบุเวลา ) 
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ \"เปิดบ้านไดโนเสาร์ เรียนรู้ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา\"ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "เปิดบ้านไดโนเสาร์ เรียนรู้ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา"   (00:00น. -  00:00น.) 
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10   (ไม่ระบุเวลา ) 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   (ไม่ระบุเวลา ) 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง \"การพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNESCO\" และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิชาการแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก\" ณ อุทยานธรณีสมพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> "การพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNESCO" และ "เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิชาการแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก"   (00:00น. -  00:00น.)  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การสำรวจตรวจสอบข้อมูลแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ   (00:00น. -  00:00น.)  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาสู่ชุมชน” ณ ปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาสู่ชุมชน”   (ไม่ระบุเวลา )  หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :การฝึกอบรมหลักสูตร \"เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย\" จังหวัดแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย"   (ไม่ระบุเวลา )  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประเมินอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ   (00:00น. -  00:00น.)  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย" จังหวัดเลยผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย"   (00:00น. -  00:00น.)  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ของประเทศไทย   (ไม่ระบุเวลา )  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้าราชการไทย ใส่ใจความพอเพียง" จังหวัดสุพรรณบุรีผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้าราชการไทย ใส่ใจความพอเพียง"   (00:00น. -  00:00น.)  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย" ณ จังหวัดเชียงรายผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย"   (00:00น. -  00:00น.)  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การสำรวจตรวจสอบข้อมูลแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ   (00:00น. -  00:00น.)  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีเชียงราย   (00:00น. -  00:00น.)  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประเมินอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ   (00:00น. -  00:00น.)  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา   (ไม่ระบุเวลา )