ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   สิงหาคม พ.ศ. 2561
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมระดมความคิดเห็น</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;กรุงเทพมหานคร</span></div>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแร่ของกรมทรัพยากรธรณี"   (00:00น. -  00:00น.) 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใน (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม (Focus group และ Public Hearing)   (ไม่ระบุเวลา ) 
26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;<div>- ศึกษาดูงาน เรื่อง \"ผลกระทบจากการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก\" ณ ตำบลสองสลึง</div><div>- แบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้ เรื่อง \"ธรณีพิบัติภัยที่ควรรู้สู่แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย\"</div><div>- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ \"การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยอย่างทีมีประสิทธิภาพ\"</div><div>- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ \"การถ่ายทอดองค์ความรู้ของแกนนำฯ สู่ชุมชนในพื้นที่ต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย\"</div><div>- การบรรยาย เรื่อง \"ผลกระทบของธรณีพิบัติภัยต่อความสูญเสียของประเทศ\"</div><div>- บรรยายเรื่อง \"ภาพรวมการเกิดธรณีพิบัติภัยของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา\"</div><div>- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์</div><div><br></div><div>ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</div><div><br></div><div>สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดระยอง</div>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบโครงข่ายชุมชนปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย" ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ระยอง   (00:00น. -  00:00น.)  หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;บรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดชลบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานเลขานุการกรม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแร่ของกรมทรัพยากรธรณี"   (00:00น. -  00:00น.)  25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตร เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต/มุ่งเน้นการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงาน/การสร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจในการทำงาน/พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร   (00:00น. -  00:00น.)  24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 2 กันยายน พ.ศ. 2561 งานมหัศจรรย์ของเด็ก ครั้งที่ 6 (Kid's World)   (00:00น. -  00:00น.)  24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม   (ไม่ระบุเวลา )  22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นธรณีวิทยานอกสถานที่   (ไม่ระบุเวลา )  20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">1. เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่ง&nbsp;</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิศว-กรรมทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ทั้งในรูปแบบใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม หรือเลียนแบบธรรมชาติและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมและยั่งยืนในอนาคต</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พื้นที่อำเภอท่าใหม่&nbsp;</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">และอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> สัมมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณท่าใหม่และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี"   (00:00น. -  00:00น.)  20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :รูปแบบกิจกรรม : ประชุมสัมมนา<div><br></div><div>ประธานเปิดงาน :&nbsp;ผู้แทนจากทธ.</div><div><br></div><div>สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;โรงแรมเอกชนและพื้นที่อื่น&nbsp;ในจังหวัดตาก</div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมสัมมนา เรื่อง "การอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก"   (00:00น. -  00:00น.)  19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การบรรยาย การอภิปราย และทัศนศึกษา<div><br></div><div>ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</div><div><br></div><div>สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา&nbsp;และจังหวัดระยอง</div><div><br></div><div><br></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ธรณีวิทยาแหล่งแร่โพแทช - เกลือหิน ของ ไทย - จีน"   (00:00น. -  00:00น.)  18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี   (00:00น. -  00:00น.)  17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing) เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (Thailand Minerals Framework Classified : TMFC)   (ไม่ระบุเวลา )  16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   (00:00น. -  00:00น.)  15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรณีไทยปีที่ 5 ตอน “ท่องสวนธรณีแบบวิถีคนระยอง”   (00:00น. -  00:00น.)  งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   (00:00น. -  00:00น.)  14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;ผอ.พสธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;พิพิธภัณฑ์สิรินธร</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> นิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ "ตามรอยไดโนเสาร์ เล่าเรื่องซากดึกดำบรรพ์สนุกคิดวิทย์ธรณี" เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561   (00:00น. -  00:00น.)  13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบโครงข่ายชุมชนปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่   (00:00น. -  00:00น.)  13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย   (00:00น. -  00:00น.)  12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 86 พรรษามหาราชินี เปิดโลกไดโนเสาร์ไทย กับนวัตกรรมไทยแลนด์ยุค 4.0   (00:00น. -  00:00น.)  11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4   (00:00น. -  00:00น.)  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม : การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดชลบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2"   (00:00น. -  00:00น.)  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นธรณีวิทยานอกสถานที่   (ไม่ระบุเวลา )  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมสัมมนา</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดสระบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยา วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการหินอุตสาหกรรมเพื่อปูนซีเมนต์"   (ไม่ระบุเวลา )  1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีและการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง   (00:00น. -  00:00น.)