ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
พิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย - จีน ด้านการประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเลและ
การศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่ง กับหน่วยงาน Qingdao Institute of Marine Geoscience (QIMG)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 (09:00น. - 11:30น.)