ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2563
 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่ระบุเวลา ) 
 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมกิจกรรม ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 (ไม่ระบุเวลา ) 
 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ไม่ระบุเวลา ) 
การประชุมคณะที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ และคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึก ในโอกาสครบรอบ 129 ปี กรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 1/2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กร
เวลา :ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด :การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 (DMR Special Talk#2)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 (DMR Special Talk#2) หัวข้อ "China-ASEAN Mining Cooperation Forum and Exhibition:CAMCFE" and "Training on Coastal Geology:Coastal Erosion and Resources"  (ไม่ระบุเวลา ) 
 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการโครงการบูรณาการกรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 (ไม่ระบุเวลา ) 
กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง (ไม่ระบุเวลา ) 
 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กับ ทสจ.สุราษฎร์ธานี (ไม่ระบุเวลา ) 
กรมทรัพยากรธรณี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ระบุเวลา ) 
 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การติดตามการรายงานผลการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา ) 
 30 เมษายน พ.ศ. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 2/2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings (ไม่ระบุเวลา ) 
 16 เมษายน พ.ศ. 2563
คณะผู้บริหาร ทธ. ร่วมประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
 15 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2563 ผ่านระบบ Application ZOOM (ไม่ระบุเวลา ) 
 2 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน VDO Conference (ไม่ระบุเวลา ) 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  1 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 (00:00น. -  00:00น.) 
 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  26 มีนาคม พ.ศ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (00:00น. -  00:00น.) 
 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  20 มีนาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :การบรรยาย และฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ กรณีเกิดพิบัติภัยดินถล่ม ณ จังหวัดลำปาง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ,ส่วนธรณีพิบัติภัย
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย" จังหวัดลำปาง (00:00น. -  00:00น.)   16 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  27 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   12 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เปิดบ้านวิชาการ เรียนรู้ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
 (00:00น. -  00:00น.)   11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 131 คน (ไม่ระบุเวลา )   6 มีนาคม พ.ศ. 2563 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา )   5 มีนาคม พ.ศ. 2563 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา )   4 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  13 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563
 (13:30น. - 00:00น.)   17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา )   13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 1/2563 (09:00น. - 12:00น.)   12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจและกำหนดการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) และเส้นทางทัศนศึกษาภายในและภายนอกถ้ำ (00:00น. -  00:00น.)   6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (09:00น. - 11:00น.)   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยา ระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับหน่วยงาน Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) สาธารณรัฐเกาหลี
 (00:00น. -  00:00น.)   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563 (13:30น. - 00:00น.)   4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)