ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2563
 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (ไม่ระบุเวลา ) 
 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  20 มีนาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :การบรรยาย และฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ กรณีเกิดพิบัติภัยดินถล่ม ณ จังหวัดลำปาง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ,ส่วนธรณีพิบัติภัย
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย" จังหวัดลำปาง (00:00น. -  00:00น.) 
 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  27 มีนาคม พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.) 
 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  13 มีนาคม พ.ศ. 2563
เปิดบ้านวิชาการ เรียนรู้ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
 (00:00น. -  00:00น.) 
 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 131 คน (ไม่ระบุเวลา ) 
 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา ) 
 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา ) 
 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  13 มีนาคม พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.) 
 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563
 (13:30น. - 00:00น.) 
 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.) 
 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา ) 
 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 1/2563 (09:00น. - 12:00น.) 
 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำรวจและกำหนดการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) และเส้นทางทัศนศึกษาภายในและภายนอกถ้ำ (00:00น. -  00:00น.) 
 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (09:00น. - 11:00น.) 
 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.) 
 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยา ระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับหน่วยงาน Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) สาธารณรัฐเกาหลี
 (00:00น. -  00:00น.) 
 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563 (13:30น. - 00:00น.) 
 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)