ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2561
 11 กันยายน พ.ศ. 2561
ประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ไม่ระบุเวลา ) 
 3 กันยายน พ.ศ. 2561 -  8 กันยายน พ.ศ. 2561
ติดต่อประสานงานเพื่อการเรียนรู้งานระบบด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (00:00น. -  00:00น.) 
 1 กันยายน พ.ศ. 2561 -  2 กันยายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมค่าย GEO Dino Camp (00:00น. -  00:00น.) 
 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมระดมความคิดเห็น</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;กรุงเทพมหานคร</span></div>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแร่ของกรมทรัพยากรธรณี" (00:00น. -  00:00น.) 
 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใน (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม (Focus group และ Public Hearing) (ไม่ระบุเวลา ) 
 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;<div>- ศึกษาดูงาน เรื่อง \"ผลกระทบจากการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก\" ณ ตำบลสองสลึง</div><div>- แบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้ เรื่อง \"ธรณีพิบัติภัยที่ควรรู้สู่แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย\"</div><div>- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ \"การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยอย่างทีมีประสิทธิภาพ\"</div><div>- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ \"การถ่ายทอดองค์ความรู้ของแกนนำฯ สู่ชุมชนในพื้นที่ต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย\"</div><div>- การบรรยาย เรื่อง \"ผลกระทบของธรณีพิบัติภัยต่อความสูญเสียของประเทศ\"</div><div>- บรรยายเรื่อง \"ภาพรวมการเกิดธรณีพิบัติภัยของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา\"</div><div>- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์</div><div><br></div><div>ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</div><div><br></div><div>สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดระยอง</div>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบโครงข่ายชุมชนปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย" ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ระยอง (00:00น. -  00:00น.)  หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;บรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดชลบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานเลขานุการกรม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแร่ของกรมทรัพยากรธรณี" (00:00น. -  00:00น.)   25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตร เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต/มุ่งเน้นการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงาน/การสร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจในการทำงาน/พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร (00:00น. -  00:00น.)   24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  2 กันยายน พ.ศ. 2561 งานมหัศจรรย์ของเด็ก ครั้งที่ 6 (Kid's World) (00:00น. -  00:00น.)   24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม (ไม่ระบุเวลา )   22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นธรณีวิทยานอกสถานที่ (ไม่ระบุเวลา )   20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">1. เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่ง&nbsp;</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิศว-กรรมทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ทั้งในรูปแบบใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม หรือเลียนแบบธรรมชาติและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมและยั่งยืนในอนาคต</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พื้นที่อำเภอท่าใหม่&nbsp;</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">และอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> สัมมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณท่าใหม่และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี" (00:00น. -  00:00น.)   20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :รูปแบบกิจกรรม : ประชุมสัมมนา<div><br></div><div>ประธานเปิดงาน :&nbsp;ผู้แทนจากทธ.</div><div><br></div><div>สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;โรงแรมเอกชนและพื้นที่อื่น&nbsp;ในจังหวัดตาก</div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมสัมมนา เรื่อง "การอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก" (00:00น. -  00:00น.)   19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การบรรยาย การอภิปราย และทัศนศึกษา<div><br></div><div>ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</div><div><br></div><div>สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา&nbsp;และจังหวัดระยอง</div><div><br></div><div><br></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ธรณีวิทยาแหล่งแร่โพแทช - เกลือหิน ของ ไทย - จีน" (00:00น. -  00:00น.)   18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี (00:00น. -  00:00น.)   17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing) เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (Thailand Minerals Framework Classified : TMFC) (ไม่ระบุเวลา )   16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (00:00น. -  00:00น.)   15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรณีไทยปีที่ 5 ตอน “ท่องสวนธรณีแบบวิถีคนระยอง” (00:00น. -  00:00น.)  งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (00:00น. -  00:00น.)   14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;ผอ.พสธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;พิพิธภัณฑ์สิรินธร</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> นิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ "ตามรอยไดโนเสาร์ เล่าเรื่องซากดึกดำบรรพ์สนุกคิดวิทย์ธรณี" เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 (00:00น. -  00:00น.)   13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบโครงข่ายชุมชนปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ (00:00น. -  00:00น.)   13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (00:00น. -  00:00น.)   12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 86 พรรษามหาราชินี เปิดโลกไดโนเสาร์ไทย กับนวัตกรรมไทยแลนด์ยุค 4.0 (00:00น. -  00:00น.)   11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 (00:00น. -  00:00น.)   8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม : การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดชลบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2" (00:00น. -  00:00น.)   6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นธรณีวิทยานอกสถานที่ (ไม่ระบุเวลา )   2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมสัมมนา</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดสระบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยา วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการหินอุตสาหกรรมเพื่อปูนซีเมนต์" (ไม่ระบุเวลา )   1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 -  4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีและการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง (00:00น. -  00:00น.)   28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์“เรียนรู้แผ่นดินอีสานชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” (ไม่ระบุเวลา )   26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การประชุม site visit ตัวชี้วัด ม.44 (ไม่ระบุเวลา )  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา )  การประชุมสัมมนา เรื่อง มหัศจรรย์งานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (ไม่ระบุเวลา )   25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุม Focus Group</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;กทม.</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เรื่อง "การกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนก'ทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (Thailand Minerals Framework Classification : TMFC) (ไม่ระบุเวลา )   24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา )   19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">ประธานเปิดงาน :&nbsp;หน.กคจ</span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">สถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดนครนายก</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานเลขานุการกรม ,กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม "ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" (00:00น. -  00:00น.)   18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดชลบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 และการแปลงแผนแม่บท'การบริหารจัดการแร่ไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1" (00:00น. -  00:00น.)   16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมเชิงปฏิบัติการ</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดชลบุรี</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง "ห้วงที่ ๓ ทบทวนบทบาท/กระบวนงาน" (00:00น. -  00:00น.)   16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมระดมความคิดเห็น</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;โรงแรมเอกชนจังหวัดตาก</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา พื้นที่จังหวัดตาก" (00:00น. -  00:00น.)   13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมเส้นทางไดโนเสาร์สะออนมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ (00:00น. -  00:00น.)   13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างองค์กรสุขภาวะ : องค์กรแห่งความสุขของกรมทรัพยากรธรณี (Happy Workplace) (00:00น. -  00:00น.)   12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม (ไม่ระบุเวลา )   10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอคำม่วง อำเภอนาคู อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (00:00น. -  00:00น.)   10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม (ไม่ระบุเวลา )   6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 -  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานมหกรรมนับโบก จกรู ดูเสาเฉลียง ครั้งที่ 2 (00:00น. -  00:00น.)   2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;การประชุมหารือ</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;กทม.</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting) เรื่อง "แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (Thailand Minerals Framework Classification : TMFC)  (ไม่ระบุเวลา )   29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมอบรมความรู้สู่การเป็นอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ (ไม่ระบุเวลา )   25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 -  29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการภายนอกตามสถานศึกษา (00:00น. -  00:00น.)   25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 -  26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น (00:00น. -  00:00น.)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 -  22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมสื่อสัญจร พื้นที่อีสาน (เสาดิน) (00:00น. -  00:00น.)   18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 -  22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่โรงเรียน “Geo campus tours” (00:00น. -  00:00น.)   18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 -  21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  (09:00น. -  17:00น.)   11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 -  15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการภายนอกตามสถานศึกษา (00:00น. -  00:00น.)   28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 -  2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย  (00:00น. -  00:00น.)   24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 -  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการการสร้างองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย (00:00น. -  00:00น.)   21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 -  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;สัมมนา</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;จังหวัดอุตรดิตถ์</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> โครงการ "รำลึก 12 ปี เหตุการณ์ดินถล่ม 23 พฤษภาคม 2549"  (00:00น. -  00:00น.)   13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 -  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย  (00:00น. -  00:00น.)   3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 -  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบโครงข่ายชุมชนปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย (00:00น. -  00:00น.)   3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 -  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สื่อสัญจร ครั้งที่ 2/2560 (00:00น. -  00:00น.)   21 เมษายน พ.ศ. 2561 -  29 เมษายน พ.ศ. 2561 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และประชุม UNFC  (00:00น. -  00:00น.)   10 เมษายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา )   9 เมษายน พ.ศ. 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี” (ไม่ระบุเวลา )   7 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดโน ซัมเมอร์ รัน Dino Summer Run (ไม่ระบุเวลา )   2 เมษายน พ.ศ. 2561 -  5 เมษายน พ.ศ. 2561 Geoheritage for people (00:00น. -  00:00น.)   30 มีนาคม พ.ศ. 2561 -  3 เมษายน พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style="font-size: 10pt; font-weight: bold; font-family: Arial;">เทศกาลท่องเที่ยวสหัสขันธ์ "ไดโน..พาเลาะ" @Sahatsakhan</span><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;ชมการแสดงแหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นเมือง&nbsp;การแสดงพื้นเมือง สินค้าของดี เมืองสหัสขันธ์</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> เทศกาลท่องเที่ยวสหัสขันธ์ "ไดโน..พาเลาะ" @Sahatsakhan (00:00น. -  00:00น.)   26 มีนาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold;">การประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา" ดำเนินการในพื้นที่ลานหินปุ่ม</span><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก</span></div><div><br></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :นางสาว อุมาพร เจริญคุณธรรม,นางสาว จรชา สุวรรณภักดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ,กองเทคโนโลยีธรณี วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา" ดำเนินการในพื้นที่ลานหินปุ่ม (ไม่ระบุเวลา )  ดู  22 มีนาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold;">การประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา" ดำเนินการในพื้นที่เนินมะปราง</span><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">สถานที่จัดกิจกรรม : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล จ.พิษณุโลก</span></div><div><br></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา" ดำเนินการในพื้นที่เนินมะปราง (ไม่ระบุเวลา )   19 มีนาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold;">การประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา" ดำเนินการในพื้นที่น้ำตกลานสาง</span><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">สถานที่จัดกิจกรรม : น้ำตกลานสาง จ.ตาก</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา" ดำเนินการในพื้นที่น้ำตกลานสาง (ไม่ระบุเวลา )   17 มีนาคม พ.ศ. 2561 -  19 มีนาคม พ.ศ. 2561 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold;\">งานประชุมวิชาการ \"บรรพชนชื่นชีวิน\"</span><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\"><br></span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">รูปแบบกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยา</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์องค์ความรู้ต่าง ๆ</span></div><div><span style=\"font-family: Arial; font-size: 10pt;\">สถานที่จัดกิจกรรม : พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์</span></div>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :พิพิธภัณฑ์สิรินธร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> งานประชุมวิชาการ "บรรพชนชื่นชีวิน" (00:00น. -  00:00น.)   15 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์  (ไม่ระบุเวลา )   1 มีนาคม พ.ศ. 2561 -  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเมืองลำปางและพลังงานใต้พิภพสู่ออนเซ็นแบบไทย (00:00น. -  00:00น.)   19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 -  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรมงานสตูลจีโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 (00:00น. -  00:00น.)   14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง (ไม่ระบุเวลา )   12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มิติใหม่เหมืองแร่ไทย (ไม่ระบุเวลา )   17 มกราคม พ.ศ. 2561 -  21 มกราคม พ.ศ. 2561 มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา (00:00น. -  00:00น.)   13 มกราคม พ.ศ. 2561 เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากร (ไม่ระบุเวลา )  วันเด็กแห่งชาติ (ไม่ระบุเวลา )  กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา (ไม่ระบุเวลา )  ท่องโลกธรณี ไปกับเด็กดียุค 4.0 (ไม่ระบุเวลา )   11 มกราคม พ.ศ. 2561 วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา )