ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2562
 7 กันยายน พ.ศ. 2562
test (ไม่ระบุเวลา )  [text_Gencalendar_registor3]
 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนา
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :สถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดชลบุรี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กองทรัพยากรแร่
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2562" ครั้งที่ 1  (00:00น. -  00:00น.) 
 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
การฝึกอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงลุ้มน้ำกกและลุ่มน้ำน่าน (00:00น. -  00:00น.) 
 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา (ไม่ระบุเวลา ) 
 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (ไม่ระบุเวลา ) 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :สถานที่จัดกิจกรรม : อบต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ / อบต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง / ทต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดน่าน" (00:00น. -  00:00น.)   22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การประชุมปรับเปลี่ยน ทธ. เป็นองค์กรดิจิทัล (ไม่ระบุเวลา )   17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณค่าความสำคัญของแหล่งและสนับสนุนการท่องเที่ยวธรณีวิทยาพื้นที่เชียงม่วน จังหวัดพะเยา (00:00น. -  00:00น.)   15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ปู่ไดโนเสาร์ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา (00:00น. -  00:00น.)   15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการโครงการบูรณาการ ทธ. ครั้งที่ 4/2562  (ไม่ระบุเวลา )   12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :สถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดขอนแก่นผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> กิจกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลอุทยานธรณี จังหวัดขอนแก่น และแถลงข่าว "การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่ 10 ของประเทศไทย" (ไม่ระบุเวลา )   9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อุทยานธรณีเพชรบูรณ์กับการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน" (00:00น. -  00:00น.)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กัมพูชา - ลาว - เมียนมา - ไทย - เวียดนาม (00:00น. -  00:00น.)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการประชุมสัมมนาด้านการวิจัย (00:00น. -  00:00น.)   1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการไดโนเสาร์บุกดงฟ้าห่วน  (00:00น. -  00:00น.)