ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2563
 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การฝึกอบรม เรื่อง “เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย” (ไม่ระบุเวลา ) 
 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ \"เปิดบ้านไดโนเสาร์ เรียนรู้ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา\"ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "เปิดบ้านไดโนเสาร์ เรียนรู้ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา" (00:00น. -  00:00น.) 
 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10 (ไม่ระบุเวลา ) 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ไม่ระบุเวลา ) 
 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง \"การพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNESCO\" และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิชาการแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก\" ณ อุทยานธรณีสมพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> "การพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNESCO" และ "เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิชาการแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก" (00:00น. -  00:00น.)   23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การสำรวจตรวจสอบข้อมูลแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ (00:00น. -  00:00น.)   23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาสู่ชุมชน” ณ ปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูล&nbsp;ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาสู่ชุมชน” (ไม่ระบุเวลา )  หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :การฝึกอบรมหลักสูตร \"เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย\" จังหวัดแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย" (ไม่ระบุเวลา )   22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประเมินอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ (00:00น. -  00:00น.)   21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย" จังหวัดเลยผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างการเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย" (00:00น. -  00:00น.)   21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ของประเทศไทย (ไม่ระบุเวลา )   15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :การฝึกอบรม สัมมนาเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้าราชการไทย ใส่ใจความพอเพียง"&nbsp;จังหวัดสุพรรณบุรีผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้าราชการไทย ใส่ใจความพอเพียง" (00:00น. -  00:00น.)   15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย" ณ จังหวัดเชียงรายผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย" (00:00น. -  00:00น.)   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การสำรวจตรวจสอบข้อมูลแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ (00:00น. -  00:00น.)   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีเชียงราย (00:00น. -  00:00น.)   7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประเมินอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ (00:00น. -  00:00น.)   3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (ไม่ระบุเวลา )   22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :10:00น. - 00:00น.รายละเอียด :<span style=\"font-size: 10pt;\">1.หัวข้อ \"ถ้ำหินทราย มีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิด\" โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ<br>2.หัวข้อ \"พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา\" โดย นางธัญญธร โทนรัตน์ ผอ.ส่วนแผนและประเมินผล กคบ.</span>ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ,ส่วนแผนและประมวลผล (กคบ.) วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 3/2563 (10:00น. - 00:00น.)   17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี ขยายฐานความรู้ จัดบรรยายพิเศษ “มาตรฐานการสำรวจธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในภาคตะวันตกของไทย” (09:00น. - 00:00น.)   15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (10:00น. - 00:00น.)   11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563 (09:00น. - 12:00น.)   9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการความร่วมมือ – เอกชนร่วมขับเคลื่อน
“แก่งคอยโมเดล”สู่เหมืองหินปูนอย่างยั่งยืน
 (13:00น. - 00:00น.)   1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย - จีน ด้านการประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเลและ
การศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่ง กับหน่วยงาน Qingdao Institute of Marine Geoscience (QIMG)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 (09:00น. - 11:30น.)   20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ไม่ระบุเวลา )   19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่ระบุเวลา )   18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมกิจกรรม ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 (ไม่ระบุเวลา )   15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ไม่ระบุเวลา )  การประชุมคณะที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ และคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึก ในโอกาสครบรอบ 129 ปี กรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 1/2563 (ไม่ระบุเวลา )   12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กรเวลา :ไม่ระบุเวลา รายละเอียด :การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 (DMR Special Talk#2)ผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 (DMR Special Talk#2) หัวข้อ "China-ASEAN Mining Cooperation Forum and Exhibition:CAMCFE" and "Training on Coastal Geology:Coastal Erosion and Resources"  (ไม่ระบุเวลา )   8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการโครงการบูรณาการกรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563 (ไม่ระบุเวลา )   7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 (ไม่ระบุเวลา )  กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง (ไม่ระบุเวลา )   6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กับ ทสจ.สุราษฎร์ธานี (ไม่ระบุเวลา )  กรมทรัพยากรธรณี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ไม่ระบุเวลา )  กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ระบุเวลา )   4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563 (ไม่ระบุเวลา )   1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การติดตามการรายงานผลการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา )   30 เมษายน พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 2/2563 (ไม่ระบุเวลา )  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings (ไม่ระบุเวลา )   16 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ทธ. ร่วมประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่ระบุเวลา )   15 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2563 ผ่านระบบ Application ZOOM (ไม่ระบุเวลา )   2 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน VDO Conference (ไม่ระบุเวลา )   31 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  1 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 (00:00น. -  00:00น.)   25 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  26 มีนาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (00:00น. -  00:00น.)   17 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  20 มีนาคม พ.ศ. 2563 หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กรเวลา :00:00น. -  00:00น.รายละเอียด :การบรรยาย และฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ กรณีเกิดพิบัติภัยดินถล่ม ณ จังหวัดลำปางผู้ที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ,ส่วนธรณีพิบัติภัย วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา "> การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย" จังหวัดลำปาง (00:00น. -  00:00น.)   16 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  27 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   12 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เปิดบ้านวิชาการ เรียนรู้ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
 (00:00น. -  00:00น.)   11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 131 คน (ไม่ระบุเวลา )   6 มีนาคม พ.ศ. 2563 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา )   5 มีนาคม พ.ศ. 2563 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา )   4 มีนาคม พ.ศ. 2563 -  13 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563
 (13:30น. - 00:00น.)   17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง) (ไม่ระบุเวลา )   13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 1/2563 (09:00น. - 12:00น.)   12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจและกำหนดการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) และเส้นทางทัศนศึกษาภายในและภายนอกถ้ำ (00:00น. -  00:00น.)   6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (09:00น. - 11:00น.)   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยา ระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับหน่วยงาน Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) สาธารณรัฐเกาหลี
 (00:00น. -  00:00น.)   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563 (13:30น. - 00:00น.)   4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.)