กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
บริหารจัดการข้อมูลโดยหน่วยงาน >> ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย >> โครงการเกี่ยวกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย >> ดินถล่ม
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันประเทศไทย


สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
  แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันประเทศไทย (54 จังหวัด 1084 ตำบล)
 
  (Landslide Impact Map of Thailand)    
 
กรมทรัพยากรธรณี ได้รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน และจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในรูปแบบไฟล์ดิจิทอล โดยจัดเก็บในรูปของไฟล์ .shp สามารถเปิดผ่านโปรแกรม ArcGIS (รูปที่ 1)
 
   
 

   
 
รูปที่ 1 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน เปิดผ่านโปรแกรม ArcGIS
 
   
 
ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 
   
 

   
 
รูปที่ 2 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน
 
   
 
จากแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน มีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์แสดงระดับความรุนแรงการเกิดดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ดังนี้
 
   
 
- พื้นที่สีแดง แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก ดินถล่มโดยตรง มากกว่า 80% ของหมู่บ้าน
หมายถึง ถ้าในตำบลหนึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้าน มากกว่า 80 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่ม ที่เหลืออาจได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน

- พื้นที่สีเหลือง แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก มากกว่า 80% ของหมู่บ้าน
หมายถึง ถ้าในตำบลหนึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้าน มากกว่า 80 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

- พื้นที่สีเขียว แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้อยกว่า 50% ของหมู่บ้าน และมีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน มากกว่า 50% ของหมู่บ้าน
หมายถึง ถ้าในตำบลหนึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้าน น้อยกว่า 50 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่ม และมีหมู่บ้าน มากกว่า 50 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

- พื้นที่สีน้ำเงิน แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหรือไม่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง
หมายถึง จะมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน หรือมีหมู่บ้านไม่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง

- พื้นที่สีขาว แสดงพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
หมายถึง จะมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ดังนั้นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันสูง คือ พื้นที่สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ตามลำดับ ประชาชนในพื้นที่ควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยสุดหากเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนพื้นที่สีขาวเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบต่อเนื่องหรือผลกระทบทางอ้อม
   
       
  Download Excel    
  Download Full Size    
       
       
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:20 กุมภาพันธ์ 2560)
   
       
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS