กรมทรัพยากรธรณี
 มาตรฐานน้ำบาดาลและน้ำแร่เพื่อการบริโภค
 

มาตรฐานน้ำบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐานน้ำแร่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534

 
 

พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2535

พรบ. น้ำแร่ พ.ศ. 2534

คุณสมบัติทางกายภาพ

รายการ

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

สี (Colour) 5 (หน่วยปลาตินัม-โคบอลต์) 50 (หน่วยปลาตินัม-โคบอลต์) ใสสะอาด
ความขุ่น (Tuurbidity) 5 (หน่วยความขุ่น) 20 (หน่วยความขุ่น) ไม่มีตะกอน
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.0 - 8.5 6.9 - 9.2  
 
คุณสมบัติทางเคมี หน่วย (มิลลิกรัม/ลิตร) (ยกเว้นเขียนกำหนดเป็นอย่างอื่น)

รายการ

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.5 1.0 -
แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 0.3 0.5 2
ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 1.0 1.5 1
สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 15.0 5
ซัลเฟต (SO4) ไม่เกิน 200 250  
คลอไรด์ (Cl) ไม่เกิน 200 600  
ฟลูออไรด์ (F) ไม่เกิน 1.0 1.5  
ไนเตรท (NO3) ไม่เกิน 45 45  
ความกระด้างทั้งหมด
(Total hardness as CACO3)
ไม่เกิน 300 500  
ความกระด้างถาวร
(Non-carbonate hardness as CACO3)
ไม่เกิน 200 250  
ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total solids) ไม่เกิน 750 1,500  
 
คุณลักษณะที่เป็นพิษ หน่วย (มิลลิกรัม/ลิตร)

รายการ

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

สารหนู (As) ต้องไม่มีเลย 0.05 0.05
ไซยาไนด์ (CN) ต้องไม่มีเลย 0.2 0.01
ตะกั่ว (Pb) ต้องไม่มีเลย 0.05 0.05
ปรอท (Hg) ต้องไม่มีเลย 0.001 0.001
แคดเมียม (Cd) ต้องไม่มีเลย 0.01 0.01
เซเลเนียม (Se) ต้องไม่มีเลย 0.01 0.01
 
ลักษณะทางแบคทีเรีย

รายการ

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Most probable number of coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร
Escherichia Coli ต้องไม่มีเลย ต้องไม่มีเลย
 
หมายเหตุ: มาตรฐานน้ำแร่ กำหนดรายละเอียดเพิ่ม ดังนี้ บอเรตในรูปของกรดบอริค ไม่เกิน 30, สารอินทรีย์ของ
ออกซิเจนไม่เกิน 3, Hexavalent Cr ไม่เกิน 0.05, NO3 ในรูปของไนเตรทอิออนไม่เกิน 45, NO3 ในรูปของไนไตรต์ ไม่เกิน 0.005 และ ซัลไฟด์ในรูปของ H2S ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร, Ra-226 ไม่เกิน 30, ไม่มี polynuclear aromatic hydrocarbon Beta-activity ยกเว้น K-40 และ H-3 ไม่เกิน 1 พิโค-คูรีต่อลิตร, ไม่มีสาร phenolic, ไม่มียาฆ่าวัชพืชและยาฆ่าแมลง, ไม่มี polychlorinated biphenyl, ไม่มี surface active agent, ไม่มี mineral oil, ไม่มีการเติมสารเคมี ยกเว้น ฟลูออไรด์ เติมไดไม่เกิน 1 มิลลิลิตร/กรัม, คาร์บอนไดออกไซด์และโอโซน เติมในน้ำแร่ได้
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS