ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 52 คน 12 พฤศจิกายน 2562 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทูมธาณี จำนวน 6 คน 30 กันยายน 2562 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 30 กันยายน 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 30 กันยายน 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน 27 กันยายน 2562 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 27 กันยายน 2562 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 ระบบ 27 กันยายน 2562 1
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2562 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30 สิงหาคม 2562 5