ต่างประเทศ

  เอกสารประกอบการประชุมระดมความเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2563-2565 เมื่อ 9 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563 10
  โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) ผ่านระบบบริการสารสนเทศ 28 พฤศจิกายน 2561 38
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม 27 มกราคม 2559 29
  การดำเนินงานของ Asomm ใน ASEAN 1 พฤศจิกายน 2559 63
  การเตรียมความพร้อมของกรมทรัพยากรธรณีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8 กันยายน 2558 14
  โครงการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่ 8 กันยายน 2558 31
  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแร่ในอาเซียน 8 กันยายน 2558 19