เอกสารวิชาการเผยแพร่
 
เอกสารวิชาการด้านธรณีวิทยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Books  ชุดที่ 1  และ 2  นี้ จัดทำขึ้นโดย สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ในคราวที่ได้มีการปรับปรุงห้องสมุดของสำนักธรณีวิทยาครั้งใหญ่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2552
 
การดำเนินการจัดทำ E-Books  ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ.2552  และ ครั้งที่ 2  ปี พ.ศ.2553 โดยการนำเอกสารวิชาการที่มีอยู่มาพิจารณาคัดเลือก และคัดสรรเอกสารด้านวิชาการที่มีความเก่าแก่และหาอ่านได้ยาก อาทิ คู่มือ รายงานการสำรวจ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ฯลฯ ซึ่งเอกสารดังกล่าว ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพชำรุดจึงจำเป็นต้องนำมาซ่อมแซมก่อนส่งไป scan  เพื่อจัดทำเป็น E-Books  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการชำรุดหรือฉีกขาด เช่น เอกสารที่มีขนาด F4  เข้าปกไว้โดยใช้เทปกาว หรือ แผ่นที่ธรณีวิทยาต้นร่างที่ประกอบแนบท้ายกับรายงานบางฉบับ เป็นต้น
 
เอกสารวิชาการเผยแพร่นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยากรธรณี ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไฟล์ได้ ในรูปแบบของ PDF  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dmr.go.th/  ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งบางเล่มอาจมีอยู่ในรายการ E_Library  ของกรมทรัพยากรธรณีแล้ว ทั้งนี้ เอกสารต้นฉบับได้เก็บไว้ที่ ชั้น 3  อาคารมรกต สำนักธรณีวิทยา ส่วนเอกสารอ้างอิงของการดำเนินงานจัดทำ E-Books  ชุดที่ 1  และ 2  นี้สามารถค้นคว้าได้ ณ ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี
 
(ผู้ดำเนินการ : จารุณี พุ่มพวง และ พรรณ์ทิพพา พงษ์กิจการุณ)