นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดี
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
รองอธิบดี
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการกรม
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
นายนิมิตร ศรคลัง
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
นายวินัติ พุฒเหียง
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
นางอัปสร สอาดสุด
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
นายนิวัติ บุญนพ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสุธี จงอัจฉริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
นายทินกร ทาทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3
นายสมชัย ชัยเสน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
นายปาณิสรา พสุรัตน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายธีรพงษ์ ทองมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ
นายเมธา ยังสนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร