นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 
 
 
นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดี
 
 
 
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
รองอธิบดี
 
 
 
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการกรม
 
 
 
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
 
นายสมบุญ โฆษิตานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา
 
 
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา
 
 
นายวินัติ พุฒเหียง
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่
 
 
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
 
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี
 
 
 
นายนิวัติ บุญนพ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรณี
 
 
นายนิมิตร ศรคลัง
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
 
 
นางอัปสร สอาดสุด
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
 
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
 
 
นายสุธี จงอัจฉริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 1
 
 
นายทินกร ทาทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 2
 
 
นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 3
 
 
นายสมชัย ชัยเสน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 4
 
 
นายธีรพงษ์ ทองมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ
 
 
 
นายปาณิสรา พสุรัตน์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
นายเมธา ยังสนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร