อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 
นายทศพร นุชอนงค์
2559-2561

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
2557-2558

นายปราณีต ร้อยบาง
2555-2557

นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
2554-2555

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุก
2554-2554

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
2553-2554

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุก
2552-2553

นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์
2551-2552

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
2549-2551

นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์
2545-2549

นายนภดล มัณฑะจิตร
2544-2545

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
2543-2544

นายนภดล มัณฑะจิตร
2539-2543

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
2536-2539

นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ
2536-2536

นายเจริญ เพียรเจริญ
2535-2536

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
2531-2535

นายศิววงศ์ จังคศิริ
2525-2531

ดร. ประภาส จักกะพาก
2522-2525

นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
2519-2522

นายสมาน บุราวาศ
2514 - 2519

นายวิชา เศรษฐบุตร
2498 - 2514

นายปฐม คชเสนี
2491 - 2498

นายประวัติ สุขุม
2489 - 2491

หลวงจรัญสนิทวงศ์
(ม.ล. จรัญ สนิทวงศ์)
2487 - 2489

ม.ล. อุดม สนิทวงศ์
2486 - 2487

พลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ
(สุณี สุวรรณประทีป)
2485 - 2486

พลตรีพระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
2484 - 2484

หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
2481 - 2483

หลวงเดชสหกรณ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)
2481 - 2481

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
2479 - 2481

พระยาอัชราชทรงศิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
2476 - 2478

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ระพีพัฒน์
2475-2476

พระยาพิทักษ์โลหพิตร
(เอ๋งยู โตกะหุต)
2472 - 2475

พระยาสีหพงศ์เพ็ญภาค
(ม.ร.ว. ประเวศ ชุมสาย)
2463 - 2471

พระยากสิภูมิพิทักษ์
(เจิม สาริกานนท์)
2456 - 2463

พระยาพิษณุแสน
(โซเทียนเตียน จาติกวนิช)
2455 - 2456

พระยาประชาชีพบริบาล
(แย้ม แสงชูโต)
2452 - 2455

พระยามหาอำมาตยาธิบดี
(เส็ง วิริยศิริ)
2449 - 2452

Henry G. Scott
2441 - 2449

 

R.S Coolnich
2441 - 2441
 
H. Warrington Smyth
2437 - 2441

 

W.D. Muller
2435 - 2437

พระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)
2434 - 2435