กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

 น้ำพุร้อน
 
แหล่งข้อมูล
น้ำพุร้อนในประเทศไทย
แผนที่แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย
แผนที่ธรณีวิทยาแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย
ต้นกำเนิดความร้อน
แบบจำลองการเกิดน้ำพุร้อนแบบที่ 1
แบบจำลองการเกิดน้ำพุร้อนแบบที่ 2
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ำพุร้อนในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์น้ำพุร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
การใช้ประโยชน์น้ำพุร้อนด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
การใช้ประโยชน์น้ำพุร้อนด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
การแบ่งประเภทน้ำพุร้อน และประโยชน์จากการอาบน้ำพุร้อน
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับน้ำพุร้อน
มาตรฐานน้ำบาดาลและน้ำแร่เพื่อการบริโภค
กลยุทธ์การสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย