กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ลำดับ

ที่

ชื่อเรื่อง

กอง

เจ้าของเรื่อง

ประเภทเอกสาร

 

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้ตรวจดู

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้คัดเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

การคัดเอกสาร

หมายเหตุ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

สบก.

ม. ๙ (๓)

 

นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ กลุ่มงานแผน สบก.

ประกาศประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สบก.

ม. ๙ (๘)

นายสมชาย เขียวเรืองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงาน-พัสดุ ๗

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ กลุ่มงานพัสดุ สบก.

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 

สบก.

ม. ๒๓

 

 

นางปิยวรรณ นฤนิรนาท

บุคลากร ๗

นางจันทนี เพิ่มฉลาด

บุคลากร ๗

นางสุธิดา ตัณฑ์สุทธิวงศ์ บุคลากร ๘

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบุคคล สบก.