วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมหลักขององค์กร
 


วิสัยทัศน์

องค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

ภารกิจ

กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนดและกำกับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

           ค่านิยมหลักขององค์กร 

          1. คุณธรรมนําความรู้ (Moral Principle) 
          2. เชี่ยวชาญงานในหน้าที (Specialist) 
          3. รับผัดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 
          4. เอกภาพและบรูณาภาพแห่งองค์กร (Unity Spiritual)