กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมหลักขององค์กร
 


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ประชาชนไทยและรัฐบาล เชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วม ในการนําพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

  1. เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ ในการบริหาร จัดการทรัพยากรแร่ ซากดึกดําบรรพ์ มรดกธรณี อุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนพัฒนากลไกการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
  2. เสริมสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทํางานกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
  3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พัฒนาระบบงานวิจัยที่ ตอบสนองต่อการพัฒนา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
  4. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบและมาตรการ ในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ภารกิจ

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
        ค่านิยมหลักขององค์กร 

         1. ความรู้คู่คุณธรรม (Moral Principle) 

          2. เชี่ยวชาญในหน้าที่ (Specialist) 

          3. รับผัดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 

          4. เอกภาพและบูรณาการแห่งองค์กร (Unity Spiritual)
 

 

 
 
 
 


Pod Mod elektronik sigara Rulet Oyna youwin canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com supertotobet giriş bettingforward.com www.diyarbakirescort.com turkce altyazili porno hd porno telefonda sex porno istanbul escort izmir escort bayan samsun escort bursa escort izmir escort