ติดต่อหน่วยงาน


หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์บริการประชาชน 02-621-9500
อธิบดี 02-621-9501 ถึง 03
รองอธิบดี 02-621-9507 ถึง 08
รองอธิบดี 02-621-9511 ถึง 12
ผู้ตรวจราชการกรม 02-621-9516 ถึง 17
สำนักงานเลขานุการกรม 02-621-9530 ถึง 31
       ส่วนประชาสัมพันธ์ 02-621-9601 ถึง 05
       ส่วนแผนและประเมินผล 02-621-9540 ถึง 49
       ส่วนทรัพยากรบุคคล 02-621-9591 ถึง 99
       ส่วนงานคลัง 02-621-9570 ถึง 79
       ส่วนการพัสดุ 02-621-9580 ถึง 89
       ฝ่ายช่วยอำนวยการ 02-621-9538 ถึง 39
       ฝ่ายสารบรรณ 02-621-9532 ถึง 35
       ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 02-621-9787 ถึง 89
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02-621-9696 ถึง 98
ศูนย์ธรณีพิบัติภัย 02-621-9700
กองธรณีวิทยา 02-621-9651 ถึง 52
กองทรัพยากรแร่ 02-621-9777
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 02-621-9791
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 02-621-9808
กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 02-621-9552
กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ 02-621-9841
กองเทคโนโลยีธรณี 02-621-9611
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02-621-9560
กลุ่มงานนิติการ 02-621-9851
กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-621-9855