แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต


 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
ของการให้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th/)
กรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล

ก่อนเกิดเหตุการณ์

1. ตรวจสอบสถานการณ์การสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เคยตั้งค่าไว้แล้ว ว่ายังทำงานหรือไม่ หากไม่ทำงานให้แก้ไขให้สามารถสำรองข้อมูลได้ต่อเนื่อง

เมื่อเกิดเหตุการณ์

1. ปิดระบบเครื่องแม่ข่ายอย่างถูกต้อง (Shutdown Server)
2. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายให้ปลอดภัยจากอุทกภัยอัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล
หลังเหตุการณ์

1. เปิดเครื่องแม่ข่าย และตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นว่าเกิดความเสียหายของ Hardware หรือไม่
2. ตรวจสอบ service ของ Web Server และ Database ว่าเริ่มต้นการทำงานแล้วหรือไม่ หากยังไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการตั้งค่า startup ให้เป็น automatic และเริ่มการทำงานของ service ทันที
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Connection) โดยการ IP Address จะต้องเป็นค่าเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประสานงานแก้ไข DNS มายัง IP Address ใหม่
4. ตรวจสอบการเข้าใช้งานตามปกติว่าสามารถใช้งานได้ตามเดิมทั้งหมดหรือไม่
5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับข้อมูลบางส่วน ให้กู้ข้อมูลจากที่ได้สำรองไว้ก่อนหน้า
 
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
เจ้าหน้าที่

บทบาทหน้าที่

การติดต่อ
นายนิวัติ บุญนพ
ผอ. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
ผู้อำนวยการการบริหารความต่อเนื่องระบบเว็บไซต์
 
ให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงาน
 
ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
โทรศัพท์
ที่ทำงาน 02621 9698
Email: somboon@dmr.go.th
นางอารยา ชะมังชัย
นักธรณีวิทยาชำนาญการ
ห้วหน้าเจ้าหน้าที่บริหารระบบ
ผู้จัดการการบริหารความต่อเนื่องระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์
ที่ทำงาน 02621 9694
Email: araya@dmr.mail.go.th
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารระบบ
เจ้าหน้าที่บริหารความต่อเนื่องระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์
ที่ทำงาน 02621 9695
Email: asunainori@gmail.com
นางสาวศิรานีย์ ปีทอง
เจ้าหน้าที่บริษัทบิซโพแทนเซียลจำกัด
เจ้าหน้าที่บริหารความต่อเนื่องระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์
ที่ทำงาน 02683-3061
มือถือ 0819124671
Email: siranee@bizpotentail.com