ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี


กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี          

ประวัติความเป็นมา

        การวิเคราะห์ตัวอย่างทางธรณีโดยวิธีทางฟิสิกส์และเคมี เป็นงานที่ดำเนินการโดยวิศวกรเหมืองแร่ และนักธรณีวิทยาในการตรวจดูชนิดของแร่และหิน ภายหลัง พ.ศ. 2485 มีนักธรณีวิทยาดำเนินการตรวจชนิดของแร่ทางกายภาพ เช่น สี สีผงละเอียด ผลึก แนวแตกเรียบ ความวาว ความแข็ง ถ.พ. ความเหนียว การเรืองแสง คุณสมบัติเกี่ยวกับแม่เหล็ก การทำปฏิกิริยากับกรด การตรวจด้วยเปลวไฟ การหลอมแร่ การเผาในหลอดปิดและเปิด ส่วนงานตรวจและวิเคราะห์แร่ ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ ระยะเริ่มแรกเป็นงานวิเคราะห์แร่ดีบุก และแร่วุลแฟรมซึ่งผลิตจากเหมืองต่างๆ เพื่อต้องการนำผลวิเคราะห์ไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาแร่ และการเก็บค่าภาคหลวง

                  จากการขยายตัวของกรมทรัพยากรธรณี ทำให้งานวิเคราะห์เดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง เพิ่มแยกและขยายไปอีกหลายสาขาตามกองต่างๆ ในปี พ.ศ.2532 งานวิเคราะห์ด้านต่างๆ ได้กลับเข้ามารวมกันไว้ในหน่วยงานเดียวกัน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และวิจัยตัวอย่างแร่ สินแร่ ตะกรัน หิน ดิน ทราย ตะกอนธารน้ำ อัญมณี รัตนชาติ วัตถุทางโบณาณคดี โลหะและโลหะผสม น้ำ และเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป

         หลังการปฏิรูประบบราชการ ปี พ.ศ. 2545 งานด้านการวิเคราะห์ของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน และส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และวิจัยตัวอย่างแร่ สินแร่ หิน ดิน ทราย ตะกอนธารน้ำ อัญมณี รัตนชาติ วัตถุทางโบณาณคดี และน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาขั้นรายละเอียดทางธรณีวิทยาและธรณีเคมี ในด้านการนำไปประกอบการทำแผนที่ธรณีวิทยา  การสำรวจหาแหล่งแร่ต่างๆ ทั่วประเทศ การหาบริเวณที่มีศักยภาพทางแร่ แหล่งหินอุตสาหกรรม การตรวจสอบชนิดหินและแร่ในการซื้อขายให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการคิดภาษีนำแร่เข้าและส่งแร่ออกของกรมศุลกากร และใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาแร่ในการซื้อขาย เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาคดีแร่ของกลาง การตัดสินอัญมณีของกลางในคดีฉ้อโกงของกรมตำรวจ การตรวจวัตถุโบราณของกรมศิลปากร ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในงานวิเคราะห์แร่และหิน  การตรวจสอบแร่และหินของประชาชน นอกจากนี้เครื่องมือของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี มีประโยชน์ในงานวิจัยต่างๆ ของกรมทรัพยากรธรณี เช่น การเพิ่มคุณภาพพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยกรรมวิธีการใช้ความร้อน กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ มีส่วนร่วมในงานวิจัย เช่น การใช้หินบะซอลต์เพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารเสริมสำหรับงานด้านเกษตรกรรม และการวิจัยการเกิดโคลนพุและการแก้ไขเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทำนาในภาคอีสาน ในพื้นที่นำร่อง บ้านสิบเก้าโปร่ง ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ

ในการบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ในปี พ.ศ.2563 กรมทรัพยากรธรณีได้มีการวิเคราะห์ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ

1. เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ (X-ray Diffractometer)

2. เครื่องเอนนียีดีสเปอร์ซีพเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์ (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)

3. เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟา-เรดสเปกโทรมิเตอร์ (Fourier Transform Infra-red     Spectrometer)

4. เครื่องเลเซอร์รามานสเปกโทรมิเตอร์ (Laser Raman Spectrometer)

5. เครื่องตรวจความขาวสว่าง (Brightness)

6. เครื่องชั่งหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Determination Balance)

 

ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน

1. เครื่อง Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometer; WD-XRF

2. เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer; AAS

3. เครื่อง Graphite Furnace-Atomic Absorption Spectrometer; GF-AAS

4. เครื่อง UVVis Spectrometer; UV

 

ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ

1. เครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer; ICP-OES

2. เครื่อง Ion Selective Electrode Analyzer; ISE

3. เครื่อง Laser ablation - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; LA-ICP-MS

 

          และในปี พ.ศ. 2545 นี้ ได้มีการจัดตั้งส่วนใหม่เป็นการภายในกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี คือ ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการขึ้นมา โดยในสมัยนั้นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ได้มีบทบาทเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย ลาว งานโครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ และในปี พ.ศ. 2555 ได้มีแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2555 2559

       โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี และแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณีขึ้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแล ผลการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี และพัฒนาบุคลลากรด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

2. ฝึกอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


SLOT DEPOSIT PULSA

bodrum transfers zemin boyası elektronik sigara modelleri kedi maması showbet deneme bonusu veren siteler casinoslot güvenilir bahis siteleri deneme bonusu veren siteler kolaybet amqsports.com bedava bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bettingforward.com turkce altyazili porno telefonda sex porno istanbul escort samsun escort bursa escort gaziantep escort gaziantep escort bayan izmit escort lara escort görükle escort avrupa yakasi escort şişli escort