อัญมณี/รัตนชาติ (Gems or Gemstones) ตอนที่ 1
การจำแนกทรัพยากรแร่ (Mineral Resource and Reserve Classification)
แร่ (Mineral)
แร่ในชีวิตประจำวัน
คู่มือแนวทางการประเมินปริมาณทรัพยากรแร่
งานสำรวจขั้นรายละเอียด สำนักทรัพยากรแร่
วิธีการสำรวจแร่
การศึกษาการกําเนิดธาตุหายากในหินแกรนิต บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย
แร่ (MINERAL) คู่มือสื่อการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา
งานโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสำรวจแร่เบื้องต้น ขั้นกึ่งรายละเอียด และขั้นรายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่
การกำเนิดแหล่งแร่
วิธีการสืบค้นข้อมูลแร่เบื้องต้น
การทดสอบแร่เบื้องต้น
การทดสอบแร่ทองแดง
รายงานและเอกสารเผยแพร่ตามประเภทแร่
แผนที่ทรัพยากรแร่