ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมทรัพยากรธรณี 
 
ห้องสมุดเฉพาะ(Special Library) แหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
 
New Text Books