1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ


 

 

ประเภทวิชาการ

 

 

กลุ่มที่ 1 นักธรณีวิทยา

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

 กลุ่มที่ 2 นักวิทยาศาสตร์

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 3 นักวิชาการทรัพยากรธรณี

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 4 นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์

 

 

1.นักทรัพยากรบุคคล

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

2. นักจัดการงานทั่วไป

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

4.นักประชาสัมพันธ์

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 5 ภัณฑารักษ์

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 6  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ

 

 

 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

 2. นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

 3. นักวิชาการพัสดุ

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 8 นิติกร

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มที่ 9 บรรณารักษ์

 

 

ระดับปฏิบัติการ

 

 

ระดับชำนาญการ

 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608