จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
หน้าแรก
มาตราฐานประเภททั่วไป

วันที่ 30 ส.ค. 2557
 

 

ประเภททั่วไป

 

 

กลุ่มที่ 1

 

 

1.เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงา

 

 

3. เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

ระดับอาวุโส

 

 

4. เจ้าพนักงานห้องสมุด

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

5. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

กลุ่มที่ 2 เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

กลุ่มที่ 3 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

กลุ่มที่ 4 นายช่างศิลป์

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

กลุ่มที่ 5 นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

ระดับอาวุโส

 

 

 กลุ่มที่ 6 นายช่างไฟฟ้า

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

 กลุ่มที่ 7 นายช่างเครื่องกล 

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ระดับชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608