1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
เครื่องราชอิสริยาภรณ์


 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุประเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ฯ 2559     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538

 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีต่างๆ

 

 

 

 

ปี 2546

 

 

 

 

ข้าราชการ

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

พนักงานราชการ (ไม่มี)

 

 

 

 

ปี 2547

 

 

 

 

ข้าราชการ

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

พนักงานราชการ (ไม่มี)

 

 

 

 

ปี 2548

 

 

 

 

ข้าราชการ

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

พนักงานราชการ (ไม่มี)

 

 

 

 

ปี 2549

 

 

 

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ (ไม่มี)
ปี 2550
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ปี 2551
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ปี 2552
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ปี 2553
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ปี 2554
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ปี 2555
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ปี 2556
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608