1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ข้าราชการ


 

 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

 

      1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
2. ระเบียบว่าด้วยการลา

 

 

 

      2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

 

 

3. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

      3.1 พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545

 

 

 

      3.2 พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2549

 

 

 

      3.3 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

 

 

 

4. การออกจากราชการ

 

 

 

      4.1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ พ.ศ 2552

 

 

 

5. การกำหนดตำแหน่ง   

 

 

 

     5.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ว17 ปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

 

     5.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ว17 ปี 2552 (เอกสารแนบ)       

 

 

 

     5.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ว 17 ปี 2552 (ใบปะหน้า)      

 

 

 

6. การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ      

 

 

 

     6.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

 

 

 

7. เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน  

 

 

 

     7.1 เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม

 

 

 

     7.2 อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญในพระองค์

 

 

 

     7.3 อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

 

 

     7.4 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553)

 

 

 

     7.5 พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478

 

 

 

           

 

 

 

     

 

 


ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608