1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างประจำ


 

1. พระราชบัญญัติ

 

 

 

     1.1 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

 

 

 

     1.2 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

 

 

 

     1.3 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

 

 

2. ระเบียบ

 

 

 

 

 

 

     2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519

 

 

 

     2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

 

 

 

3. หนังสือเวียน

 

 

 

     3.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 

 

 

 

 

 

     3.2 หนังสือกระทรวงการคลัง

 

 

 

 

 

 

                           3.2.1.1 กลุ่มงานช่าง (หน้า 1-60)

 

 

 

                           3.2.1.2 กลุ่มงานช่าง (หน้า 61-120)

 

 

 

                           3.2.1.3 กลุ่มงานช่าง (หน้า 121-183)

 

 

 

                           3.2.1.4 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 

 

 

                           3.2.1.5 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 

 

 

                           3.2.1.6 กลุ่มงานสนับสนุน

 

 

 

                           3.2.1.7 บัญชีกลุ่มค่าจ้าง

 

 

 

เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 

 

 

    3.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง  

 

 

 

 

 


ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608