1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว


 

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (ว 31 ปี 2542)

 

      หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (ว 31 ปี 2542)

คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

 

     คำนำ - สารบรรณ
     บทนำ
     คู่มือ หน้าที่ 5 - 7
     คู่มือ หน้าที่ 8 - 10
           คู่มือ หน้าที่ 11 - 13
        ภาคผนวก
        หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ จ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 36 ลว 5 ก.พ.52 เรื่อง คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608