1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
หน้าแรก
วินัยแระบบคุณธรรม

วันที่ 12 ก.ย. 2557
 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง วิธีการก่อนการดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งระเบียบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 35 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 7 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 21 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. 2554
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 18 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้ข้าราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 10 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล พ.ศ. 2556
หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/21375 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา (มติ ครม.)
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 16 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
กฏ ก.พ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ 2553
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556


ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608