จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
ข้อมูลหน่วยงานและบุคลากร


 
บุคลากรของส่วนทรัพยากรบุคคล
 
 
 
นายภาสวิชญ์  จุลมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล 
โทร 0 2621 9590
 

 

นางสาววรางคณา  ทั่งโม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 0 2621 9592

    

นางสาวเบ็ญจพรรณ  บุญเล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 0 2621 9595
 
นางสาวณัฏฐนัฐ  เหล่ากุลประสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 0 2621 9591


นางสาวจิตวดี  ศิลป์ประดิษฐ์
นัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0 2621 95945นางสาวภัทรพรรณ  ลุยทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0 2621 9594 


 

นางวริสรา  สรวยงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0 2621 9597
 
นางสาวรัชนีกร  ทองน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0 2621 9592

 
นางมาริสา  พนมวัน
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
โทร 0 2621 9597

นางวิภาภรณ์ สุวรรณเวส 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2 
โทร 0 2621 9594 

 นางสาวกมลพร ฟองจามร
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2621 9598

นางสาวผานิต สุคนธรักษ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2621 9598

ว่าที่ร้อยตรีนพดล สิงหา
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2621 9598

นางสาวปริญญา สุขไสว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0 2621 9599

นางสาวบุษนีย์ ระวังภัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร 0 2621 9592

นายณรงค์เวทย์ เปาโรหิตย์  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
โทร 0 2621 9599
 
 
 

 

 

 

                                                    
 
                                                 
 
 
 
                                                  
 
                                                
                             
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                   
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608