1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
ระบบ DPIS
image คู่มือบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษ (DPIS)
image วิธีการบันทึกในระบบ DPIS
อ่านทั้งหมด...     
สิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
อ่านทั้งหมด...     
คำสั่ง/ ประกาศ ทธ.
image ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี
image ประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
ข่าวประชาสัมพันธ์
image การรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี (2 ตำแหน่ง)
image เอกสารแนบ 1
อ่านทั้งหมด...     
ปริญญาและประกาศนียบัตรที่ ก.พ. รับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
อ่านทั้งหมด...     
พัฒนาบุคลากร
image ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมทรัพยากรธรณี
image ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
image แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
image แผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
image แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
image แบบสอบถาม
อ่านทั้งหมด...     
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ พ.ศ. 2553
อ่านทั้งหมด...     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
image กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
image กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
อ่านทั้งหมด...     
วินัยและระบบคุณธรรม
image คู่มือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2557
image คู่มือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2559
อ่านทั้งหมด...     

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608