1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image การใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2561
อ่านทั้งหมด...     
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย
image ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว
image ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด...     
สิทธิประโยชน์
image เครื่องราชอิสริยาภรณ์
image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
อ่านทั้งหมด...     
พัฒนาบุคลากร
image ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านทั้งหมด...     
คำสั่ง/ ประกาศ ทธ.
image ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
image แบบสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปองค์กรกรมทรัพยากรธรณี
image แบบสอบถาม
อ่านทั้งหมด...     
วินัยและระบบคุณธรรม
image คู่มือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2557
image คู่มือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2559
อ่านทั้งหมด...     
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
image ว17 ปี 2552 เอกสารแนบ
image ว17 ปี 2552 สิ่งที่ส่งมาด้วย
อ่านทั้งหมด...     

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608