จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
image ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
image ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กลุ่มที่ 1 (สายงานปฏิบัติงานธุรการ สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สายงานปฏิบัติงานพัสดุ)
อ่านทั้งหมด...     
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย
image การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
image ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด...     
สิทธิประโยชน์
image ข้าราชการดีเด่น
image เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อ่านทั้งหมด...     
พัฒนาบุคลากร
image ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านทั้งหมด...     
คำสั่ง/ ประกาศ ทธ.
image ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
image นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
image แบบสอบถามความคิดเห็นการออกแบบองค์กร
อ่านทั้งหมด...     
วินัยและระบบคุณธรรม
image วินัย
image ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อ่านทั้งหมด...     
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
image ว17 ปี 2552 เอกสารแนบ
image ว17 ปี 2552 สิ่งที่ส่งมาด้วย
อ่านทั้งหมด...     

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608