1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
image ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กลุ่มที่ 6 (สายงานปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า)
image ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กลุ่มที่ 1 (สายงานปฏิบัติงานธุรการ สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สายงานปฏิบัติงานพัสดุ)
อ่านทั้งหมด...     
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย
image การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
image ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด...     
สิทธิประโยชน์
image เครื่องราชอิสริยาภรณ์
image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
อ่านทั้งหมด...     
พัฒนาบุคลากร
image ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านทั้งหมด...     
คำสั่ง/ ประกาศ ทธ.
image ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
image รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
image แบบสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปองค์กรกรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
วินัยและระบบคุณธรรม
image ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
image จริยธรรมข้าราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อ่านทั้งหมด...     
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
image ว17 ปี 2552 เอกสารแนบ
image ว17 ปี 2552 สิ่งที่ส่งมาด้วย
อ่านทั้งหมด...     

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608