1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
พัฒนาบุคลากร
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านทั้งหมด...     
ข่าวประชาสัมพันธ์
image การรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี (2 ตำแหน่ง)
image เอกสารแนบ 1
อ่านทั้งหมด...     
กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
image แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
image แผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
image แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
image แบบสอบถาม
อ่านทั้งหมด...     
สิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
อ่านทั้งหมด...     
ปริญญาและประกาศนียบัตรที่ ก.พ. รับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
อ่านทั้งหมด...     
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ พ.ศ. 2553
อ่านทั้งหมด...     
คำสั่ง/ ประกาศ ทธ.
image ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมทรัพยากรธรณี
image ประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด...     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
image กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
image กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
อ่านทั้งหมด...     

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608