1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
หน้าหลัก >> สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กสจ.
ประกันสังคม
สวัสดิการ

หน้า : [1]

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608