คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
FONTSIZE
การมีส่วนร่วมของประชาชน


 
(ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564
 
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใน (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (Focus Group) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เมื่อวันที่่ 15 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการประชุม Focus Group และการประชุม Public Hearing
 
สรุปผลการประชุม Focus Group และการประชุม Public Hearing
 
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744