คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
FONTSIZE
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่และรายชนิดแร่


 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรธรณี โดย สำนักทรัพยากรแร่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง และการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่และรายชนิดแร่ ๕ ชนิด ได้แก่ แร่ควอตซ์ โพแทช ธาตุหายาก หินอุตสาหกรรมเพื่อซีเมนต์ และหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้แร่ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 


 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744