คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744