คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประธานกรรมการ
 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

นายอุตตม สาวนายน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

นายกฤษฎา บุญราช

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
นายกฤษฏา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
 
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
  
 
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
 
นายวิจารย์ สิมาฉายา
 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
 
 
 
 
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม
 
นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
 
นพ. สุขุม กาญจนพิมาย
 
นายพสุ โลหารชุน
 
นายทศพร ศิริพันธ์
 
 
 
 
นพ. สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
นายพสุ โลหารชุน 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 
นายทศพร ศิริพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
 
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
 
 
ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 
เลขาธิการสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 

นายอนันต์ ชูโชติ

 

นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล

 

นายเจน นำชัยศิริ

 
 
นายอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
 
นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
 

กรรมการและเลขานุการ
 

นายสมหมาย เตชวาล

นายวิษณุ ทับเที่ยง

นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรรมการและเลขานุการ
 
นายวิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรรมการและเลขานุการร่วม

นายนิวัติ มณีขัติย์

นายสุระ เพชรพิรุณ

นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

นายสุระ เพชรพิรุณ
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์

รศ.ดร. ประยูร วังศ์จันทรา

รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รศ.ดร. ประยูร วังศ์จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณี
วิทยา

รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล

รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี

รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
 
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
 
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744