คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
Sitemap
         
    1     2     3  

 
สาระน่ารู้ infographic
 

 
สาระน่ารู้ infographic
 

 
 
 
 

คำจำกัดความเกี่ยวกับแร่
แร่ในชีวิตประจำวัน
การกำเนิดแหล่งแร่

 

ฐานข้อมูลแร่เบื้องต้น เป็นชุดข้อมูลสารสนเทศแร่ จากสำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel ได้

   ดูข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel, xml ได้

  ดูข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel, xml ได้

   ดูข้อมูล

 

image กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 1/2563
image กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563
image กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
image กรมทรัพยากรธรณีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. (2560-2579)
image กรมทรัพยากรธรณีจัดประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. (2561 - 2580)
image การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2: ก้าวใหม่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”
อ่านทั้งหมด     
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image