คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
Sitemap
         

 
 
สาระน่ารู้ infographic
 

วีดิทัศน์แร่แห่งชาติ 64

 

 
 

 
 
 
          
 
(ครม. มีมติเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 เห็นชอบให้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564
มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

คำจำกัดความเกี่ยวกับแร่
แร่ในชีวิตประจำวัน
การกำเนิดแหล่งแร่

 

ฐานข้อมูลแร่เบื้องต้น เป็นชุดข้อมูลสารสนเทศแร่ จากสำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel ได้

   ดูข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel, xml ได้

  ดูข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel, xml ได้

   ดูข้อมูล

 

image การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2565
image การประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2565
image การประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการร่วมของ คนร. ครั้งที่ 1/2565
image การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจประเมินรางวัลเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2565
image การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 1/2565
image การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจประเมินรางวัลเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2565
อ่านทั้งหมด     
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image