Sitemap   Contact Us 

                

 
 

                                                  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใน (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (Focus Group) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เมื่อวันที่่ 15 พฤศจิกายน 2560

                                                    สาระน่ารู้ infographic

                                                 
 
    1     2     3     4  
 
 
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image