คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
main
หน้าหลัก
ความเป็นมาของคณะกรรมการ
ความเป็นมา
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
คำสั่ง/ประกาศ คนร.
นโยบายและแผน
การประชุม/กิจกรรม
กำหนดการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
มติคณะกรรมการ
ติดตามมติ
left
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744