คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
หน้าหลัก >> ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2: ก้าวใหม่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”
กรมทรัพยากรธรณีจัดประชุมระดมความคิดเห็น "ร่างแนวทางการบริหารจัดการแร่เศรษฐกิจ 4 ชนิด (แร่ควอตซ์ ยิปซัม ทรายแก้ว และเหล็ก)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
การประชุมขับเคลื่อนงานกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564
การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่และรายชนิดแร่
'เหมืองแร่' เมืองกาญจน์ เงาอดีต..สะท้อนอนาคต
ตื่นเต้นทะลุมิติ 'อุโมงค์เหมือง' เมืองกาญจน์ ทองผาภูมิ
อีต่อง เหมืองในหมอกภาคเหนือเมืองกาญจน์

หน้า : [1]
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744