กรมทรัพยากรธรณี

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

. *
ชื่อ บุคคลที่ต้องการร้องเรียน
(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา)
. *
กลุ่มบุคคลที่ต้องการร้องเรียน
(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา)
. *
สถานที่ที่ต้องการร้องเรียน
( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา )
. *

สิ่งที่ต้องการให้กรมดำเนินการ

. *

วัน เดือน ปี

. *

ช่องทางที่ผู้ร้องเรียนต้องการให้แจ้งกลับ เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์( โปรดระบุ )