กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ต่างประเทศ
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

ส่วนที่ 1 : รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ต่างประเทศ

. * ชื่อผู้แจ้ง
. * เลขประจำตัวประชาชน
.

วันกิด(วันที่/เดือน/ปี(พ.ศ.))

.

อายุ(ปี)

. การศึกษา
.

ที่อยู่

.

โทรศัพท์

.

โทรสาร

.

มือถือ

.

สถานที่เก็บรักษา

. การได้มา
.

แหล่งค้นพบ

.

ประเทศ

.

ที่อยู่ผู้บริจาค/ผู้ขาย ในประเทศ

.

ที่อยู่ผู้บริจาค/ผู้ขาย ในต่างประเทศ

. จำนวนซากดึกดำบรรพ์(ชิ้น)
.

ซากสัตว์มีกระดูกสันหลัง(ชิ้น)

.

ซากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง(ชิ้น)

.

ซากดึกดำบรรพ์พืช(ชิ้น)

. หมายเหตุ