กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

ส่วนที่ 1 :
รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

. * ชื่อผู้แจ้ง
. * เลขประจำตัวประชาชน
.

วันกิด(วันที่/เดือน/ปี(พ.ศ.)

.

อายุ(ปี)

. การศึกษา
.

ที่อยู่

.

โทรศัพท์

.

โทรสาร

.

มือถือ

.

การได้มา

.

กรุณาระบุสถานที่พบซากดึกดำบรรพ์

.

ระวางแผนที่(1:50,000)

.

พิกัด UTM

.

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

.

ลักษณะทั่วไป

.

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

.

หมายเหตุ